პედაგოგები

დევიძე თამარი

კვალიფიკაცია -  ეკონომისტი , საგანი: ბიზნესის საფუძვლები

ვარდანიანი ელენე
კვალიფიკაცია -  სტილისტი, კოლორისტი, ვიზაჟისტი  (სასწავლო კურსები): საპარიკმახერო საქმე,ფერთმცოდნეობის საფუძვლები; სასწავლო პრაქტიკა (მე-3/4 საფეხური); საწარმოო პრაქტიკა (მე-3/4 საფეხური);

კახნიაშვილი თინათინი
კვალიფიკაცია - მთარგმნელ რეფერატი, საგანი: ინგლისური ენა

ხიდიროვი გიორგი
კვალიფიკაცია - სტილისი,  (სასწავლო პრაქტიკა): საპარიკმახერო საქმე; სასწავლო პრაქტიკა (მე-3 საფეხური)

კილაძე ვაჟა
კვალიფიკაცია - IT სპეციალისტი, საგანი : ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ბოჭორმელი ნინო
კვალიფიკაცია ქალთ პარიკმახერი საგანი : სასწავლო პრაქტიკა (მამაკაცის ვარცხნილობების კომპონენტი (მე-3 საფეხური)

გოგილაშვილი სოფიო
კვალიფიკაცია - მხატვარ-რესტავრატორი (სასწავლო კურსები): სპეციალური ხატვა; კომპოზიციისა და მოდელირების საფუძვლები

ყაზაიშვილი ქეთევანი
კვალიფიკაცია - მხატვარ-ფერმწერი, (სასწავლო კურსები): სპეციალური ხატვა; კომპოზიციისა და მოდელირების საფუძვლები

წკრიალაშვილი ხათუნა
კვალიფიკაცია: ზოგადი პროფილის პედიატრი: სასწავლო პრაქტიკა (პირველადი დახმარების კომპონენტი)

 

© 2014-2015, Natali Academy