პროგრამები

2019 წლის შემოდგომიდან აკადემია გეგმავს დაინტერსებულ პირებს შესთავაზოს სილამაზის მომსახურების სფეროს ჩარჩო დოკუმენტის ყველა კონცენტრაციის პროგრამები, რომელბზეც დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება.

პირებს რომელბსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, პროფესიული პროგრამაზე დაშვების დამატებითი წინაპირობაა ქართული ენის მოდულის გავლა, რომლის მოცულობაც 15 კრედიტია. მხოლოდ მოდულის „ქართული ენა“ სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში აქვს პირს უფლება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამზე განაგრძოს სწავლა.

 

პროფესიული სტანდარტების და სილამაზის მომსახურების სფეროს ჩარჩო დოკუმენტი იხ.  http://vet.ge/

 

პროგრამები:

 ვიზაჟისტი

 ქალისა და მამაკაცის სტილისტი

 სპა და კოსმეტოლოგია

 ფრჩხილის მომსახურება


საგანმანათლებლო პროგრამები განხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

© 2014-2015, Natali Academy