სიახლეები
10 ოქტ. '18 | საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

    2018 წლის 20 სექტემბერს, ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ. ახალი კანონი, პროფესიული განათლების სისტემას, ახალ, პროგრესულ შესაძლებლობებს სთავაზობს. ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანია, განათლების ჩიხების აღმოფხვრა და ზოგადი განათლების ინტეგრირების შესაძლებლობა საშუალო პროფესიული განათლების საფეხურზე.

     

    ახალი კანონის ამოქმედებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი.

    https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4334842/0/ge/pdf

© 2014-2015, Natali Academy