სიახლეები
02 სექ. '21 | გასაუბრების თარიღები

  დადგინდა 2021-22 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები
  პროფესიულ საგანმანათლებლო პრგრამებზე აპლიკანტთა შიდა შერჩევა (მოტივაციური გასაუბრების) განხორციელდება დისტანციურად, "ZOOM" პლატფორმის გამოყენებით, შემდეგ თარიღებში:
   
  "ვიზაჟისტის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2021 წლის 8 აგვისტო
  "კანის მოვლა და სპა პროცედურები" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2021 წლის 9 სექტემბერი;
  "ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2021 წლის 10 სექტემბერი;
  "სტილისტისპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2021 წლის 11 სექტემბერი
  სსსმ პირთა შიდა შერჩევისთვის "პროფესიული მოსინჯვა" ჩატარდეს 2021 წლის 13 სექტემბერი;
   
  ამას გარდა, საპატიო მიზეზის საფუძველზე, განსხვავებულ თარიღში აპლიკანტთა შეფასების მიზნით განცხადების წარდგენის ვადებია:
   
  "ვიზაჟისტის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - არაუგვიანეს 2021 წლის 4 სექტემბერი;
  "კანის მოვლა და სპა პროცედურები" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - არაუგვიანეს 2021 წლის 5 სექტემბერი;
  "ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - არაუგვიანეს 2021 წლის 6 სექტემბერი;
  "სტილისტისპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2021 წლის 7 სექტემბერი;
  სსსმ პირთა შიდა შერჩევისთვის "პროფესიული მოსინჯვა" - 2021 წლის 10 სექტემბერი.
   
  აპლიკანტი უფლებამოსილია, გაასაჩივროს კომისიის გადაწყვეტილება და სააპელაციო განაცხადის წარმოადგინოს მატერიალური სახით აკადემიის მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71; ხოლო ელექტრონული სახით _ აკადემიის ელ-ფოსტაზე: info@nataliacademy.ge
  შერჩევის პროცედურული დარღვევის შემთხვევაში, გასაჩივრების მიღების ვადაა შეფასებასებიდან არაუგვანეს მეორე დღე, ხოლო შედეგის გასაჩივრებისა - შეფასების გაცნობიდან არაუგვაინეს 2 დღე. აპალაციისთვის პირმა აკადემიის ადმინისტრაციას ან/და საპელაციო კომისიას უნდა მიმართოს განცხადებით საქართველოს ადმინსტრაციული კოდექსის თანახმად (თანდართული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, არასრულწლოვანის შემთვევაში კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი და წარმომადგენლობის დამდასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა) ასლი).
   
  სააპელაციო განცხადებების განხილვის თარიღებად განისაზღვრა: 2021 წლის 15-16 სექტემბერი.

© 2014-2015, Natali Academy